Aditron Laura Antila ja Sanna Laitio tietävät, mitä palkkahallinnon automaatiopalveluiden kehitys edellyttää.

Toimivan parisuhteen kulmakivet edellytyksenä ketterässä automaatiokehityksessä

Toimivan parisuhteen kulmakivinä ovat keskinäinen luottamus ja avoin vuorovaikutus. Samat periaatteet pätevät myös automaatiokehityksestä vastaavassa työyhteisössä. Ilman avointa vuorovaikutusta ja luottamussuhdetta ei voida aikaansaada parasta mahdollista kehitystä. Palkkaprosessien automaatioissa keskeisessä roolissa on saumaton yhteistyö automaatiotiimin ja palkanlaskennan välillä.

Luottamus

Luottamus on minkä tahansa suhteen kivijalka. Työyhteisössä luottamus näkyy avoimessa vuorovaikutuksessa, rohkeudessa kokeilla ja esittää villejäkin ideoita. Automaatiokehityksessä tämä on erityisen tärkeää, koska kyseessä on uusi tuntematon teknologia, ihmiset sijaitsevat usein eri paikkakunnilla, toimivat erilaisissa tehtävissä ja heillä on erilaiset vahvuudet sekä osaamisalueet. Lisäksi uusi ja tuntematon voi aiheuttaa ennakkoluuloja, koska uuteen ei heti uskalleta luottaa. Robotti on kuin uusi kollega, jota kukaan ei tunne ja jolla ei ole vuosien työkokemusta.

Luottamus näkyy sekä palkkatiimeissä että asiakkaan osalta halukkuutena toimia pilottiasiakkaana. Kun uusi automaatioprosessi valmistuu, he ovat valmiita testaamaan automaatiota käytännössä. Pilottiasiakkaat uskaltavat siis ottaa hypyn tuntemattomaan ja luottaa uuteen, tuntemattomaan digikollegaan.

Vuorovaikutus

Ennakkoluulojen nujertamiseen sekä luottamuksen rakentamiseen ainoa lääke on avoin vuorovaikutus. Viestinnän merkitys korostuu entisestään, kun kyse on muutoksesta. Ihminen haluaa luontaisesti kehittyä, kun saa valita itse suunnan ja vauhdin. Ulkoapäin tulevan muutoksen hyväksyminen kestää usein miten pidempään ja sitä vastaan saatetaan jopa taistella.

Vuorovaikutus näkyy automaatiopalveluiden kehityksessä tiiviinä yhteistyönä. Tähän kuuluvat yhteiset uuden automaation läpikäynnit prosessi- ja automaatioasiantuntijoiden kesken, joissa kumpikin osapuoli antaa oman panoksensa. Viestintä muulle palveluorganisaatiolle tapahtuu kehitysprosessin eri vaiheissa luontevimmin epäsuoran viestinnän avulla asiantuntijalta toiselle. Lisäksi tätä on tukemassa suoran viestinnän keinot, esimerkiksi demot, tiedotteet ja infotilaisuudet.

Vuorovaikutuksen selkärankana on toimiva roolitus; kukin tietää mitä häneltä odotetaan ja toimii sen mukaisesti. Palkanlaskija tuo substanssiosaamisensa automaatiokehityksen käyttöön, prosessivalmentajat toimivat muutosagentteina palkanlaskennan ja automaatiotiimin välillä ja automaatiokehittäjät rakentavat itse automaation sopivinta teknologiaa hyödyntäen.

Visio

Yhteisen vision saavuttamiseksi tulee olla selkeät askelmerkit kohti uutta ja parempaa tulevaisuutta. Yhteinen, selkeä tavoite auttaa välttämään epätietoisuuden karikot ja tekee yhteistyöstä sujuvampaa ja hedelmällisempää. Kummatkin osapuolet pystyvät eri näkökannoistaan huolimatta sitoutumaan tähän tavoitteeseen. Nämä eri näkökannat auttavat myös muodostamaan monipuolisen kehitysehdotuksen ja ratkaisun.

Aditron visiona on, että palkka-asiantuntijat ja modernit teknologiat tekevät saumattomasti töitä yhdessä.

Positiivisuus

Muutokseen liittyy luontaisesti negatiivisia tunteita ja se luo epävarmuutta, koska muutos ei ole ulkoistettavissa, vaan jokaisen tulee sopeutua siihen itse. Positiivisella asenteella muutoksen läpikäyminen on kuitenkin huomattavasti miellyttävämpää ja siitä saa enemmän irti. Asenne ratkaisee aina! 😊

Sanna Laitio
Manager, Automation Development

Laura Antila
Development Manager