Ferie og feriepenger – dette bør du vite

Her er en oversikt over de viktigste reglene og de vanligste praksisene i forbindelse med ferie– både for deg som er arbeidsgiver, og for deg som er arbeidstaker.

Få guiden tilsendt på mail

Hvor mye ferie har du rett til i Norge?

Ferieloven sier at både arbeidsgiver og arbeidstaker har plikt til å sørge for at den lovfestede ferien blir avviklet. Reglene for ferie gjelder for alle ansatte, også deltidsansatte og midlertidig ansatte.

I ferieloven er lovfestet ferie 4 uker og 1 dag i løpet av et kalenderår. I tillegg har de fleste arbeidstakere en avtale med arbeidsgiver om fire ekstra feriedager, noe som betyr at de fleste har fem ukers ferie totalt.

Ferieloven opererer med virkedager ferie. Virkedager er alle svarte dager på kalenderen, dvs. ikke søndager og helligdager. Det betyr at i henhold til ferieloven er en uke ferie 6 virkedager, noe som betyr at 5 uker ferie utgjør 30 virkedager. Gjør vi om til 5-dagers arbeidsuke, har man etter ferieloven 21 dager ferie og legger man på de 4 avtalte ekstradagene de aller fleste har, kommer vi opp i 25 dager = 5 uker.

Når skal ferien være fastsatt?

Arbeidsgiver skal diskutere tidspunkt for ferie med ansatte «i god tid før ferien», og minimum 2 måneder før ferien tar til bør ferietidspunktet være fastsatt. Blir dere ikke enige om når ferien skal avvikles, kan arbeidsgiveren bestemme når du skal ta ferie. Det betyr at du som ansatt faktisk ikke har rett til selv å bestemme når du skal ta ferie, men du kan kreve at minst tre sammenhengende ferieuker (18 virkedager), legges i perioden 1. juni–30. september.

I de fleste bedrifter er det vanlig å lage ferielister, hvor du som ansatt selv kan sette opp dine ferieønsker. I dag er det mest vanlig med digitale løsninger, ofte som del av et HR-system, der den ansatte på en enkel måte kan melde inn ferieønskene sine direkte fra mobilen, og lederen kan enkelt godkjenne søknaden.

Kan arbeidsgiver tvinge deg til å ta ut all ferien din?

Det er mange som lurer på om arbeidsgiver har rett til å si at du må ta ferie, og at du må ta ut alle dine feriedager i år. Svaret på dette er JA.

I loven står det at ansatt og arbeidsgiver må prøve å bli enige om når ferie skal avvikles. Blir dere ikke enige, er det arbeidsgiver som bestemmer. Det betyr at lederen din faktisk kan si at du må ta ferie. Din arbeidsgiver kan også som hovedregel kreve at du avvikler all ferien din i løpet av ferieåret.

Alle regler har unntak:
Har du for eksempel hatt ulønnet permisjon eller vært syk i en lenger tid i opptjeningsåret, eller du kanskje er nyutdannet eller av annen grunn ikke har full opptjening av feriepenger, da kan du nekte å ta ferie dersom feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet under ferien.

Kan arbeidsgiver bestemme når du skal ha ferie?

Du har krav på tre uker sammenhengende ferie på sommeren (i perioden 1. mai til 30. sept. = hovedferieperioden), men dersom dere ikke blir enige om tidspunkt, kan arbeidsgiveren også bestemme når du skal ta ferien din, så lenge det er innenfor hovedferieperioden.

Det er mange arbeidsgivere som legger sine ansattes ferier til stille perioder, eller perioder de velger å holde stengt, som f.eks. 3 uker i fellesferien, påskeuken og romjulen. 

Fra Arbeidstilsynet
Alle arbeidstakere har krav på minst 25 virkedager ferie hvert år. Hverdager inkludert lørdager er virkedager. Søndager og helligdager regnes ikke som virkedager. Normalt vil seks virkedager tilsvare en uke. Arbeidstaker har altså krav på fire uker og en dag ferie hvert kalenderår. Har du mer ferie en dette er det pga. tariffavtale eller fordi arbeidsgiver gir deg ekstra ferie enn hva som er lovpålagt.
Les mer på Arbeidstilsynets sider om ferie

Må man ta ferie?

Selv om arbeidsgiver og arbeidstaker har delt ansvar for å sørge for at feriedagene blir avviklet, er det all grunn for arbeidsgivere å følge opp dette nøye. Hvis en ansatt ikke har tatt ut all ferien sin i løpet av ferieåret, og det heller ikke eksisterer noen avtale om å overføre de resterende feriedagene, regnes dette nemlig som et brudd på ferieloven fra arbeidsgivers side. I tillegg til å få feriedagene overført kan arbeidstakeren i disse tilfellene kreve økonomisk erstatning for velferdstap.

Løsninger for å følge opp dette fra arbeidsgiverens side finnes i de fleste moderne HR-system.

Unntak: Du må ikke ta ferie dersom du ikke har nok opptjente feriepenger som dekker lønnstapet i ferieperioden.

Mer om ferieregler kan du også lese på arbeidstilsynet sine sider: arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/ferie/

Har du rett til ferie når du er nyansatt?

Det er forskjell på rett til ferie og rett til feriepenger.

Når du starter i en ny jobb har du rett til full ferie (25 virkedager) hos ny arbeidsgiver dersom du starter før 30. september. Starter du etter 30. september, har du rett til seks virkedager ferie. Dette er under forutsetning at du ikke har hatt ferie hos din tidligere arbeidsgiver. Om du har tatt ut noe ferie hos tidligere arbeidsgiver, blir dagene trukket fra hos den nye arbeidsgiveren. Eks. Du har hatt 15 virkedager ferie i din gamle jobb. Du har da 10 virkedager igjen som du kan få med deg til ny arbeidsgiver dersom du starter der før 30. september.

Du får derimot ikke utbetalt feriepenger av din nye arbeidsgiver før du har opptjent dette. Feriepenger fra tidligere arbeidsgiver skal dekke ferieuttak hos ny arbeidsgiver. Begynner du i en ny jobb i f.eks. februar så har du ikke opptjent feriepenger fra din nåværende arbeidsgiver, da feriepengene beregnes på hva du tjente i fjor og utbetales i år. Tjente du ikke noe i fjor – blir det ingen feriepenger på deg i år, og du kan da motsi deg å ta ut ferie.

Ferie og foreldrepermisjon

Arbeidsgiver kan ikke legge ferie til permisjonstiden uten ditt samtykke, men vil du ta ferie i løpet av permisjonen har du rett til det, ifølge ferieloven. Du kan velge å utsette utbetaling av foreldrepenger under tiden du har ferie, og spare permisjonsdagene slik at du er borte lenger fra jobb. Eller du kan ta ferie samtidig som du får foreldrepenger, men du får da ikke forlenget antall dager du er borte fra jobb. 

Får man feriepenger når man har foreldrepermisjon?

NAV betaler kun feriepenger av en kortere periode av foreldrepermisjonen.

 • 12 første uker av permisjonen med 100 % av full sats (dersom du valgt 100 % dekning)
 • 15 første uker av permisjonen med 80 % av full sats (dersom du valgt 80 % dekning)

NAV gir 10,2% av grunnlaget som feriepenger. Mange selskaper (både statlige og private) har avtaler som gir bedre rettigheter for feriepenger av foreldrepenger enn det loven setter som minimum. Dette bør være beskrevet i personalhåndboken din.

Overtid og avspasering

I tiden før ferien er det ofte mye arbeid som må ferdigstilles, noe som kan bety lange arbeidsdager. Som arbeidsgiver er det viktig å huske på at overtidsarbeid kun kan gjennomføres hvis det er «et særlig og tidsavgrenset behov for det». Dette betyr i praksis at overtidsarbeid aldri kan innføres som en fast ordning over tid.

Som arbeidsgiver kan du pålegge ansatte inntil ti timer med overtidsarbeid per uke, men ikke mer enn 25 timer i løpet av fire sammenhengende uker – og ikke mer enn 200 overtidstimer i løpet av et år (ref paragraf 10-6 (4)). Er det behov for mer overtidsarbeid enn dette, må du søke Arbeidstilsynet om tillatelse.

Ved overtidsarbeid gir arbeidsmiljøloven ansatte rett til tilleggsutbetaling. Dette tillegget skal utgjøre minst 40 prosent av det den ansatte får til vanlig (ref. paragraf 10-6 (11)). Det er ikke mulig å avtale et overtidstillegg som er lavere enn lovens krav.

Det kan også avtales at overtid helt eller delvis kan tas ut i fri, info om dette finner du i paragraf 10-6 (12) i arbeidsmiljøloven.

Så mange feriedager kan du overføre til neste år

Både arbeidsgiver og arbeidstaker har i utgangspunktet plikt til å sørge for at lovbestemte feriedager blir avviklet i løpet av året. Loven sier samtidig at:

 • arbeidstakere kan overføre inntil tolv feriedager til neste år etter skriftlig avtale med arbeidsgiver
 • arbeidstakere som ikke har kunnet avvikle ferie på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon, har rett til å få alle resterende feriedager overført

Det betyr at dersom du ikke tar ut alle feriedagene dine i løpet av et år, har du muligheten til å overføre inntil tolv feriedager til neste år. Dette må imidlertid avtales, helst skriftlig, med arbeidsgiveren i forkant.

Les også: Overføring av ferie til neste år – hvilke regler gjelder?

Hvordan beregnes feriepenger?

Du skal beregne feriepenger av all inntekt du hadde foregående år. Det vil si at du sommeren 2021 får utbetalt feriepenger fra opptjeningsåret 2020. Også bijobber og småjobber der du kun mottar en liten lønn, gir rett på feriepenger.

Dette inngår i feriepengegrunnlaget:

 • vanlig lønn
 • bonuser/provisjoner
 • overtidsgodtgjørelse
 • ulempe- og smusstillegg
 • skift- og akkordtillegg
 • sykepenger utbetalt i arbeidsgiverperioden og sykepenger inntil 10 dager betalt av arbeidsgiveren ved barn eller barnepassers sykdom (omsorgspenger)
 • helt eller delvis fri kost (naturalytelse)

Dette inngår ikke i feriepengegrunnlaget:

 • utgiftsgodtgjørelser (bilhold, kost, losji)
 • utbetalte feriepenger
 • utdanningsstipend
 • andel av nettoutbytte/overskudd
 • fast godtgjørelse som opptjenes og utbetales uavhengig av fravær på ferie (pensjonsinnskudd, forsikringspremier)
 • naturalytelser (fri bil, fri telefon, rimelig lån, fri bolig osv. – men fri kost inngår, jf. ovenfor)
 • styrehonorar

Les også: Arbeidstider og fri i jula – dette har du krav på

Får man feriepenger av bonus?

Som tydelig hovedregel skal det beregnes feriepenger av bonus, da bonus vanligvis er knyttet til innsats. Dette gjelder også dersom bonusen er knyttet til team- eller avdelingsresultat, eller til bedriftens resultat.

Bonus som utbetales uavhengig av arbeidsinnsats, kan imidlertid være unntatt fra beregning av feriepenger. Et eksempel er f.eks. en årlig julebonus på kr. 1000 til alle sine ansatte – uavhengig av arbeidsinnsats eller resultatmål i året som har gått. Da må ikke bonusen være med i feriepengegrunnlaget.

Skal det beregnes feriepenger av bonus, må det vurderes for hver enkelt bonus som blir utbetalt.

Får man feriepenger av sykepenger?

Ferieloven fastslår at du får feriepenger på sykepengene utbetalt av arbeidsgiver. De første 16 dagene du er syk er det arbeidsgiver som betaler sykepengene dine, deretter er det NAV som overtar ansvaret for å betale sykepenger.

NAV utbetaler feriepenger av sykepenger for inntil 48 sykepengedager hvert år. Du får ikke beregnet feriepenger av sykepenger etter 48 sykepengedager.

Noen arbeidsgivere velger å utbetale sykepenger til sine ansatte i forskudd under hele sykefraværet og får da refundert sykepenger fra NAV i etterkant. Hvordan beregningen av feriepenger skal være i forbindelse med at arbeidsgiver utbetaler forskudd ved permisjon/sykdom, bør reguleres i en personalhåndbok.

Kan man få utbetalt utestående ferie i kroner og øre?

Selv om det for mange nok hadde vært praktisk å motta økonomisk kompensasjon for ubrukte feriedager, er ikke dette mulig i henhold til norsk lov. Feriepenger blir utbetalt bare når den ansatte faktisk avvikler ferien. Overføres feriedagene til påfølgende år, blir også feriepengene overført. Den eneste anledningen ansatte har til å motta penger for ubrukt ferie, er når vedkommende avslutter arbeidsforholdet.

Du kan få mer detaljert informasjon på skattetatens sider.

Når får man feriepengene?

Feriepenger som er opptjent hos arbeidsgiver i fjor, utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien din i år. Du kan også kreve at feriepengene utbetales senest 1 uke før ferien din. Dersom ferien deles opp, skal feriepengene fordeles tilsvarende. Har du 3 ukers ferie på sommeren og to ukers ferie i november skal feriepengene også fordeles slik. Dette er mest vanlig dersom du har timebetaling.

Har du månedslønn er det mest vanlig at arbeidsgiveren avregner feriepengene samlet i en måned, f.eks. mai eller juni og trekker arbeidstakeren i lønn for alle feriedagene i samme periode slik at de kan utbetale vanlig lønn resten av året. Det betyr at du får feriepengene en måned og vanlig lønn de andre månedene i året.

Utbetaling av feriepenger

Ifølge ferieloven skal dine feriepenger utbetales når du avholder ferien din. (ferielovens §11 nr. 1.) Dersom ferien deles opp, skal feriepengene fordeles tilsvarende.

Når du tar ferie, får du ikke lønn. Det er dine feriepenger som skal dekke manglende lønn under ferien. Dersom feriepenger utbetales en gang i året, f.eks. i juni, men du kun skal ta 2 uker da og resten i oktober, må arbeidsgiver sørge for du har en utbetaling til gode til siste lønnsutbetaling før ferieavvikling også i oktober. Arbeidsgiver må derfor trekke deg for feriedagene når feriepengene utbetales.

Ekstra ferieuke

Ekstra ferieuke til deg over 60 år
Er du over 60 år eller fyller 60 i løpet av ferieåret, har du krav på en ekstra ferieuke. Denne uken bestemmer du selv når du vil ta, men husk å varsle arbeidsgiveren din minst to uker i forkant. Dersom ekstraferien deles opp, kan du bare kreve å få fri så mange arbeidsdager som du normalt har i løpet av en uke. Eksempel, du jobber kun tre dager i uken normalt, da vil du kun få tre ekstra feriedager dersom du velger å dele opp den ekstra ferieuken. Dette fordi din normale arbeidsuke bare består av tre dager.

Utbetaling av feriepenger en gang i året

Da man ikke har lønn under ferie, men får utbetalt feriepenger i stedet, trekkes man i lønn ved ferieuttak. For å forenkle dette er det mest vanlig å trekke for fem uker ferie og utbetale alle feriepengene i samme måned, hovedsakelig i juni. Da vil du få vanlig lønn ved ferieuttak resten av året. Du vil altså i juni kun få feriepenger, mens du vil få vanlig lønn resten av året helt uavhengig av når du tar ferie. Nedenfor ser du eksempel på hvordan feriepengeutbetalingen blir for deg som har fem ukers ferie og jobber en vanlig 5-dagers uke.

Hvorfor får man trekk for ferie?

For å finne ut hvordan du skal beregne hva som skal trekkes for ferien, må du først finne ut hva du tjener pr. dag. For deg med månedslønn, så vil dette avhenge av hvor mange arbeidsdager du i snitt har i løpet av en måned.

Har du i snitt 22 arbeidsdager/måned vil trekk for en feriedag bli 1/22-del av månedslønnen din, og du vil da få trekk for dette samme måned som du får feriepengeutbetalingen din. Men da det er mest vanlig å regne med virkedager når ferien skal beregnes og 5 uker ferie tilsvarer 30 virkedager, og en gjennomsnittsmåned er 26 virkedager vil du trekkes for 4 dager i tillegg, og dette tilsvarer trekket på 4/26-deler.

Utbetalingen av feriepenger i juni blir da:
Feriepenger for hele året (25 feriedager) – minus Lønn for 25 dager. (da du ikke lønn denne måneden)
Men, da du normalt kun jobber 22 dager i juni og fått ferie for 25 dager vil du derfor få et trekk på lønn for de tre dagene som er i differanse.

Skal man betale skatt av feriepengene?

Du skal ikke trekkes i skatt for:

 • Feriepenger som utbetales som vanlig beregnet etter ferieloven. (feriepenger du opptjente i fjor og får utbetalt i år)
 • Avtalefestede feriepenger når utbetalingen ikke overstiger feriepenger beregnet etter ferieloven med mer enn 21 % (dvs. inntil 12,34% feriepenger). De aller fleste har 12 % opptjening av feriepenger, slik at de fleste kun får trekkfrie feriepenger.

Det skal trekkes skatt av:

 • Feriepenger som utbetales samme år du tjener dem. (F.eks. dersom du får feriepenger opptjent inneværende år når du slutter i jobben din)
 • Ekstra feriepenger til deg som fyller 60 år i løpet av ferieåret
 • Avtalefestede feriepenger som overstiger en sats på 12,34 %, eksempelvis hvis noen i avtale har 15 % feriepengeopptjening. Da vil man ha en trekkfri sats på 12,34 % og en trekkpliktig sats på 2,66 %
 • Feriepenger som utbetales i året etter ferieåret, f.eks. hvis feriepengeutbetalingen i ferieåret ble utsatt grunnet sykdom.

Hvor mye får du i feriepenger?

I tariffoppgjør mellom LO og NHO ble det en utvidelse av ferien med 5 virkedager til totalt 5 uker fra og med 2002. Samtidig med utvidelsen av ferien ble det også avtalt en økt feriepengeprosent.

Gjeldende feriepengeprosent er:

 • Lovbestemt feriepengeprosent: 10,2 %
 • Tillegg etter avtalene 1,8 %
 • Ny feriepengeprosent etter avtalene 12 %

Feriepengeprosenten i tariffavtalene skal dekke lønnsbortfallet i 5 uker ferie, (30 virkedager).

De aller fleste bedrifter har i dag 12 %, uavhengig om de har tariffavtale eller ikke. Det er kun veldig få bedrifter uten tariffavtale som fortsatt opererer med 10,2 %.

Hva har du for rettigheter om du blir syk i ferien?

Hvilke rettigheter du har dersom du blir syk i ferien, avhenger av om du blir syk før – eller i løpet av – ferien.

Syk før du starter ferien

Blir du syk før ferien, kan du kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret. For å få utsatt ferien må du være helt arbeidsufør og ha en legeerklæring på dette. Det holder altså ikke med en gradert sykmelding. Vil du få utsatt ferien må du legge inn krav om dette senest siste arbeidsdag før feriens start.

Obs! Dersom du ønsker å utsette ferien på grunn av sykdom som inntrer før ferien, utsettes hele ferieperioden. Har du for eksempel avtalt tre uker ferie, men velger å utsette denne på grunn av sykdom, må du tilbake på jobb så snart du blir frisk, selv om det er i løpet av disse tre ukene. Om du blir frisk i løpet av den avtalt ferieperiode, men har bedt om utsatt ferie, kan du ikke forlange å få ta ut resten av ferien som var planlagt. Din arbeidsgiver har da rett til å fastsette nytt tidspunkt for avvikling av ferien din.

Syk i løpet av ferien

Blir du syk i ferien, må du også være helt arbeidsufør for å ha rett til å utsette ferien din, og du må ha legeerklæring.

Du får kun tilbake de dagene du var syk. Har du hatt en uke ferie, og var syk i tre av disse dagene, er det tre dager du da kan kreve utsatt til senere. Din arbeidsgiver har rett til å bestemme når du kan ta disse utsatte feriedagene, men oftest blir man enige om passende tidspunkt.

Syk i utlandet

Du har rett til å få erstattet de feriedagene du er syk, både når du blir syk på ferie i Norge, eller i utlandet, så lenge du har legeerklæring. Men du har faktisk ikke rett til sykepenger dersom du har oppholdt deg i et land utenfor EU/EØS. Du kan derimot ha rett på sykepenger om du blir syk i Norge eller et EU/EØS-land.

6 dagers uke eller kortere ferie enn vanlige 5 uker?
Du må trekke for 30 virkedager ferie om du har 6-dagers uke og har du kun 4 uker og 1 dag ferie, må trekket for ferie justeres i henhold til dette. Det vil si trekk for 21 dager ferie hvis man har 5-dagers uke, eller trekk for 25 virkedager ferie dersom man har 6-dagers uke.

Ferie i oppsigelsestiden – hva har du som ansatt krav på?

Når arbeidsgiver sier opp deg:

Kort oppsigelsestid
Er oppsigelsestiden kortere enn tre måneder, kan arbeidsgiver ikke legge ferien i oppsigelsestiden, med mindre arbeidstaker er enig.

Lang oppsigelsestid
Arbeidsgiver kan fritt legge ferien i oppsigelsestiden dersom oppsigelsestiden er på minst tre måneder eller lenger. Arbeidsgiver må uansett overholde reglene som gjelder i forbindelse med drøfting av tidspunkt i god tid (min. 2 mnd. i forkant av ferien) og at du som ansatt har rett til 3 ukers sammenhengende ferie mellom 1. mai og 30. sept.

Er ferien fastsatt før oppsigelsen?
Det er ikke uvanlig at ferien allerede er fastsatt når en arbeidsgiver sier opp en ansatt. Har du en oppsigelsestid på tre måneder eller lenger, har du ferien din som avtalt. Har du som ansatt kortere oppsigelsestid enn tre måneder, kan du motsette deg at allerede fastsatt ferie avvikles i oppsigelsestiden.

Når du har sagt opp stillingen din:

Arbeidsgiver kan da legge ferien til tiden etter oppsigelsesperioden din. Du er med andre ord ikke beskyttet på samme måte som når det er arbeidsgiver som sier opp deg. Men arbeidsgiver må fortsatt forholde seg til de øvrige reglene i ferieloven, f.eks. om hovedferie og restferie.

Er ferien fastsatt før du har gitt oppsigelsen din, kan ikke arbeidsgiver endre tiden for ferien utelukkende fordi den ansatte har levert oppsigelse. Arbeidstaker kan i slike tilfeller kreve at ferien avvikles som planlagt.

Reglene for ferie i oppsigelsestiden er avhengig av om du har lang eller kort oppsigelsestid og dersom det er du eller arbeidsgiver som avsluttet arbeidsforholdet.

Ønsker du å gjøre det enklere å godkjenne feriesøknader og sørge for at alle får utbetalt det de har krav på? Med et fleksibelt HR-system for håndtering av lønn, ferie og fravær, kan du kutte mye unødvendig arbeid rundt feriekabaler og overtid. Kontakt oss for å finne ut mer – eller book en gratis demo.

Gratis eBook:

Vet du hvor mye HR- eller lønnssystemet ditt faktisk koster bedriften?

Ditt gamle lønnssystem koster antagelig mer enn du tror. I denne eBook’en kan du lære deg hva som skaper disse kostnadene, hvordan du finner de, og hvilke verktøy som finnes for å kunne øke produktiviteten og samtidig redusere kostnadene dine.

Last ned gratis eBook:


.