Lønnsoperatør

Dette er løsningen for lønnskontorer med mange klienter. Her får du effektive transaksjoner og operasjoner, og en sikker dialog mellom kunde / klient og lønningskontor.
Lønnsoperatør

Kjører du lønn for flere selskaper?

Denne lønnsportalen passer for konsern og lønnsoperatører med mange datterselskaper, lønnskontor eller byråer som ønsker å kjøre lønn i Aditro Lønn for flere klienter. I løsningen kan du standardisere lønnsprosessen ved å automatisere bl.a. kjøreplaner, periodeplaner og kontroller.

Automatiseringen vil gi store tidsbesparelser for lønnskontoret og frigjøre verdifull tid til mer verdiskapende arbeid. Tid du isteden kan bruke på videreutvikling av selskapet og til å gi god rådgivning til dine kunder og klienter.

Automatiser lønnsprosessen for dine klienter

Lønnsoperatør løsningen reduserer behovet for manuelle lister, kontroller og oppgaver, og kjøreplanfunksjonaliteten er svært fleksibel. Har du mange klienter og vil kjøre Aditro Lønn er dette løsningen for deg.

  • Stor grad av automatikk og prosesstøtte.
  • Vi har flyttet de manuelle listene og oppgavene inn i lønnssystemet som tar seg av gjennomføringen!
  • Sett opp egen- eller predefinerte kjøreplaner med innebygde jobber og milepæler som kjøres i sekvens, med eller uten avhengigheter.
  • Lag flere kjøreplaner og kjøreplanmalsett, og tilordne de firmaene som skal følge planene.
  • Bort med manuelle regneark og papirløsninger. Opprett kjøreplaner i systemet som sørger for at ting blir gjort til riktig tid og rekkefølge.

Portaler

I Lønnsoperatør løsningen får du lønnsportalen, som er for deg som kjører lønn for flere selskaper. I tillegg får du 3 portaler for brukerne: Ansattportal, Lederportal og Klientportal.

Ansattportal

Lønnsslipper og Sammenstilllingsoppgaver

Her kan dine ansatte se all historikk på sine lønnsslipper og sammenstillingsoppgaver fra Aditro Lønn. Disse er dynamiske mht. sammenslåtte transaksjoner, informasjon om transaksjoner osv. – noe man ikke har på en papir eller pdf-tilsendt slipp.

Klientportal

I klientportalen får du en sikker og digital måte å kommunisere med dine klienter, sende transaksjoner, dele filer og sende rapporter fra lønnsoperatør til kunde/klient.

Lederportal

Rapportering

Alle rapporter som er definert i rapportdefinisjon i lønnsportalen og markert med at de skal vises i lederportal er tilgjengelig for leder. La for eksempel leder ta ut lønnskosten for sin avdeling for sin månedsrapportering, eller ta ut fraværsoversikt for sine ansatte, eller bare en adresseliste.

Se hvordan klientportalen ser ut for klientene dine:

Funksjonalitet i klientportalen:

Transaksjoner

Det er her du oppretter, sender og har oversikt over transaksjoner som skal til lønnskontoret. Kundens admin registrerer transaksjoner på ansatte, som f.eks. overtid, permisjon, ferie osv. Her ligger alle lønn- og trekkarter du trenger tilgjengelig og listen med koder kan tilpasses hver enkelt kundes behov. Når transaksjonene er godkjent vil de ligge tilgjengelig for lønnskontoret.

Meldinger & Personer

Under Meldinger håndterer du løpende kommunikasjon mellom kunde og lønnskontoret på en sikker og oversiktlig måte. Her kan kundene trygt sende informasjon, filer og oppgaver de ønsker at lønnskontoret skal gjøre. Her kan du se dialogen som har vært og få svar på spørsmål. Under Personer gir kunden beskjed til lønnskontoret om endringer på personer, nyansatte, dersom noen slutter osv.

Import transaksjoner

Mesteparten av den digitale flyten vil gå via faste importer fra kunde til lønnskontor. Men her kan kunde importere og få oversikt over alle variable transaksjoner som skal sendes til lønnskontoret. Gjennom ulike typer forhåndsdefinerte importfiler, som f.eks. timer, reise osv. sendes og valideres filen. Lønnskontoret mottar importen i sin lønnsportal for videre bearbeiding.

Rapporter

Lønnskontoret gir klientene tilgang til de rapporter de trenger, som f.eks. navne- og adresselister, lønnsutviklingsrapporter, osv. Her hentes tilgjengelige rapporter ut gjennom en rapportgenerator i lønnssystemet. Kunden setter ulike parametere på hva de ønsker å kjøre rapport på, kjør rapporten, og rapporten henter ut realtime data fra lønnssystemet. Rapportene kan eksporteres i ulike formater, som f.eks. pdf eller Excel for videre bearbeiding eller distribusjon.

Kontinuerlig utvikling

Vi ønsker at ansatt-, leder- og klientportalen i vår lønnsoperatørløsning blir best mulig for både deg som jobber på lønnskontoret og for klientene til lønnskontoret. Løsningen videreutvikles fortløpende med ny funksjonalitet basert på brukerens erfaringer og tilbakemeldinger.

Vil du vite mer om Aditro sin løsning for lønnsoperatører?