ADITROS INTEGRITETSMEDDELANDE (FÖR EXTERN WEBBPLATS OCH MARKNADSKOMMUNIKATION)

Omfattning

Aditro respekterar din integritet. För att kunna ge dig relevant information och svara på dina förfrågningar ber vi dig ibland att lämna oss vissa uppgifter om dig själv. Vi förpliktar oss att behålla den information som vi samlar in endast så länge det är nödvändigt för att kunna bistå dig när du använder denna webbplats eller för Aditros B2B-försäljnings- och marknadsföringsändamål enligt beskrivningen i detta integritetsmeddelande. När vi samlar in information för försäljnings- och marknadsföringsändamål har vi fastställt tider för när uppgifterna ska tas bort för att du ska vara säker på att det inte krävs någon åtgärd från din sida.

DuVi
Besöker vår webbplatsSparar din IP-adress för direkt B2B-marknadsföring efter att du har godkänt att vi använder cookies
Begär information genom att fylla i kontaktformuläretSparar dina kontaktuppgifter för direkt B2B-marknadsföring

Eftersom Aditro tillhandahåller business-to-business-tjänster används denna webbplats troligen för yrkesmässigt bruk. Tillhandahållandet av Aditros tjänster till våra kunder inkluderar Aditros behandling av personuppgifter för våra kunders räkning. Kunden är alltid den personuppgiftsansvarige medan Aditro är ett personuppgiftsbiträde. Den av Aditro utförda behandlingen regleras av de berörda kundavtalen och de policyer som det hänvisas till i dessa avtal, men omfattas inte av detta integritetsmeddelande.

Det går även att logga in på Aditros kundsidor på Aditros externa webbplatser. Aditros kundsidor regleras av ett separat integritetsmeddelande. Detta integritetsmeddelande omfattar inte Aditros behandling på Aditros kundsidor.

Aditros webbplats kan innehålla länkar till andra företags webbplatser eller tjänster som har sina egna integritetspolicyer. Aditro är inte ansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs av andra företags webbplatser eller tjänster.

Om en supportincident felaktigt skickas till Aditro från en kund eller en enskild anställd hos en kund via vår externa webbplats eller andra kanaler som vi använder för försäljnings- och marknadsföringsändamål, kommer den mottagna informationen att vidarebefordras inom Aditro till korrekt enhet och sedan, så snart det är möjligt, raderas från Aditros försäljnings- och marknadsföringssystem.

Aditros insamling och behandling av personuppgifter

Aditros externa webbplatser (www.aditro.comwww.aditro.nowww.aditro.fi och www.aditro.se) gör det möjligt för Aditro att med hjälp av cookies samla in information om alla besökares IP-adresser och aktiviteter på webbplatserna. På Aditros webbplatser kan besökaren även fylla i ett formulär där vederbörande lämnar vissa personuppgifter (namn, e-postadress, telefonnummer, titel/befattning och företag) till Aditro för att bli kontaktad av Aditro, och/eller för att prenumerera på Aditros nyhetsbrev, anmäla sig till webbinarier eller event, eller för att ladda ned material. Det är frivilligt att lämna sådan information till Aditro. Aditro kan beträffande besökare som har lämnat personuppgifter till Aditro även samla in offentligt tillgängliga personuppgifter (t.ex. titel/befattning eller kontaktuppgifter) från offentligt tillgängliga källor såsom LinkedIn eller kommersiella källor såsom Fonecta (i Finland). Aditro samlar inte in eller behandlar känsliga uppgifter (med det enda undantaget för uppgifter om matallergier som kan erhållas direkt från en enskild person i samband med anmälan till ett event för vilket Aditro står värd).

Aditro kommer att behandla de insamlade personuppgifterna enbart för kundvård (CRM) och B2B-försäljnings- och marknadsföringsändamål, inklusive lead generation och lead nurturing samt distribution av nyhetsbrev, på den rättsliga grunden att Aditros behandling är nödvändig för Aditros berättigade intresse av CRM och försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter enligt beskrivningen i detta integritetsmeddelande.

Personuppgiftsansvariga

Ansvariga för behandling av lämnade personuppgifter är följande:

Sverige  Aditro Enterprise AB, svenskt företag med organisationsnummer 556985-9829, Box 1102, SE-172 22 Sundbyberg, SVERIGE
NorgeAditro Enterprise A/S, norskt företag med organisationsnummer 913 143 663, Trelastgata 3, NO-0191 Oslo, NORGE
Finland (privat sektor)Aditro Enterprise Oy, finskt företag med organisationsnummer 2644026-6, PL 201, FI-02631 Esbo, FINLAND
Finland (offentlig sektor)Aditro Public Oy, finskt företag med organisationsnummer 2644028-2, PL 201, FI-02631 Esbo, FINLAND

Lämnade personuppgifter kommer att behandlas av respektive personuppgiftsansvarig, men kan även överföras till dotterbolag inom koncernen som kontrolleras av Aditro Holding AB (svenskt företag med organisationsnummer 556652-1323) (”Aditro-koncernen”) och/eller till underleverantörer till Aditro-koncernen. I den utsträckning personuppgifter överförs till tredjeland ska sådan överföring regleras av interna företagsbestämmelser som är bindande för Aditros personuppgiftsbiträde eller av EU-US integritetsskydd (mer information finns på www.salesforce.com).

Den registrerades rättigheter

Alla nyhetsbrevsprenumeranter kan när som helst välja att avsluta sin prenumeration på Aditros nyhetsbrev.

Alla webbplatsbesökare eller andra personer (registrerade) kan när som helst kontakta Aditro och be att få felaktiga eller inaktuella uppgifter om den registrerade rättade. Den registrerade har även rätt att efter att ha skickat en skriftlig och undertecknad ansökan till Aditro få information om vilka av den registrerades personuppgifter som behandlas av Aditro och på vilket sätt Aditro behandlar dessa uppgifter.

Om en registrerad anser att Aditros behandling av hans eller hennes personuppgifter bryter mot tillämplig lagstiftning om behandling av personuppgifter, kan klagomål skickas direkt till uppgiftsskyddsombudet vid Aditro-koncernen (kontaktuppgifter ovan). En registrerad kan lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten i det land där han eller hon är bosatt eller till den nedan angivna huvudsakliga tillsynsmyndigheten.

Kontaktuppgifter

Välkommen att kontakta vårt uppgiftsskyddsombud om du har några frågor om detta eller någon annan information som rör integritet.

Uppgiftsskyddsombud vid Aditro-koncernen
Namn Ian van de Walle
E-postprivacy@aditro.com
Växel010-451 00 00

Huvudsaklig tillsynsmyndighet

Som beskrivs närmare i detta integritetsmeddelande kan Aditro behandla mottagna personuppgifter i mer än en EU-medlemsstat. Så långt möjligt kommer Aditro-koncernen och alla dess dotterbolag att registrera sig under den svenska Datainspektionen, eftersom Aditros huvudkontor inom EU ligger i Sverige.

Datainspektionen
E-postdatainspektionen@datainspektionen.se
Växel08-657 61 00
PostadressP.O. Box 8114, 104 30 Stockholm

Kontaktuppgifter till Datainspektionen anges nedan.

Lagringstider

Personuppgifter kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt för Aditros CRM eller B2B-försäljnings- och marknadsföringsändamål eller för efterlevnad av lagstadgade krav. Rent generellt innebär detta för Aditros kunder att Aditro kommer att spara berörda kontaktpersoners personuppgifter (namn och kontaktuppgifter) så länge kundförhållandet består och under en rimlig tid därefter. Aditro kommer beträffande tänkbara eller potentiella kunder i Aditros försäljningsprocess att spara deras personuppgifter under en period på max. fyra (4) år räknat från den sista kontakten mellan Aditro och den personen. Aditro kommer beträffande andra kontakter att spara informationen under en period på max. två (2) år räknat från den sista kontakten mellan Aditro och den personen. Alla eventuella känsliga uppgifter kommer att tas bort så snart de inte är absolut nödvändiga. När personuppgifterna inte längre behövs kommer Aditro att förstöra eller radera dem på ett säkert sätt. Aditro tar fortlöpande bort eller rättar personuppgifter som vi får veta är felaktiga eller inaktuella.

Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder

Aditro förbinder sig att vidta de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som är nödvändiga enligt tillämplig nationell lagstiftning för att skydda personuppgifterna.

Cookies

Vår webbplats innehåller så kallade cookies. En cookie är en liten datafil som webbplatsen sparar temporärt på din dator. Aditro använder Pardot som hjälper oss att spåra aktiviteter på Aditros webbplatser. För mer information, besök: https://help.salesforce.com/articleView?id=pardot_basics_cookies.htm&type=5

Du kan blockera cookies

Om du inte accepterar användningen av cookies kan du blockera dem genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Då kommer du emellertid inte att kunna använda några tjänster som kräver inloggning.