Digital HR

Därför räcker det inte längre med traditionell HR

Till skillnad från mer traditionell HR, med målsättningen att utveckla väl fungerande administrativa system och processer, fokuserar moderna HR-avdelningar mer på människan och kunden. HR definieras idag på ett nytt sätt. Allt större vikt läggs på att ge stöd till företagets affärsverksamhet och bidra till verksamhetsmålen från en strategisk utgångspunkt. HR-branschens nya megatrender bär etiketter som utveckling av företagskulturen, talent management, styrning utifrån kundupplevelsen och värdegrundsbaserat chefskap.

I det verkliga livet gäller att när affärsverksamhetens behov förändras, till exempel med nya arbetsformer, ökat oberoende av tid och plats, den omtalade digitaliseringen eller internationalisering, så tvingas företag till förnyelse. Då ställs högre krav på att kunna hantera en allt bredare helhet med organisationens internkund i centrum. När de anställdas band till företaget förstärks och alla kan få utrymme att utnyttja sin fulla potential, syns värdeskapandet i mötet med kunden i form av ännu högre kvalitet och en djupare kundförståelse.

Nya behov utmanar traditionellt kunnande

Ju snabbare affärsverksamheten utvecklas, desto viktigare är det att hålla fast vid tidigare generationers erfarenheter och framgångar. Syftet med att förnya det personaladministrativa arbetet är inte att helt och hållet skrota de gamla arbetssätten, utan snarare att bygga vidare på det redan finns.

Traditionell HR-kompetens är och kommer även i fortsättningen att vara en viktig stöttepelare för att företag ska kunna fungera. Ur verksamhetens synvinkel är det fortfarande väsentligt att till exempel HR-systemen, arbetstidslagen, medbestämmandelagen, anställningens olika skeden, chefernas rättigheter och de lokala avtalen utgör basen för företagets HR-kompetens. I det praktiska HR-arbetet ingår dessutom att ha ett smidigt samarbete med såväl personalrepresentanter som ledningsgrupp och chefer. Den rollen kommer att förstärkas ytterligare i framtiden!

Kärnan i det traditionella HR-arbetet finns med andra ord kvar, samtidigt som det pågår en ständig utveckling. Genom att på ett framgångsrikt kombinera ett traditionellt kunnande med ett mer strategiskt tänkesätt kan HR fungera mer effektivt, både på systemnivå och i arbetet med att skapa värde för kunden.

Vänd blicken från processerna till människan

När HR-avdelningens nya, förändrade behov och uppdrag är identifierade blir är det avgörande att avsätta tid och engagemang för att genomföra förändringarna i praktiken. Alltför ofta används arbetstiden till fel uppgifter. En vanlig fälla är att man koncentrerar sig helt på att skapa nya processer eller på att utveckla de gamla, istället för att sträva efter att identifiera utgångspunkterna för att tänka värdeskapande och kundorienterade. Det är också viktigt att se till vilka behov som finns när det gäller hur förändringsprojektet ska drivas inom organisationen. HR måste bygga upp sina processer på ett nytt sätt för att kunna effektivisera sina stödfunktioner. Därmed frigörs tillräckligt med tid för det strategiska arbetet för att på ett konstruktivt sätt skapa mervärde för de anställda och i slutänden för hela företaget.

5 tips för hur du kommer igång med utvecklingen av HR-arbetet

  1. Börja smått: sätt upp 3 konkreta mål för den kommande 6-månadersperioden
  2. Få ordning på systemen: frigör tid för strategiskt tänkande
  3. Ta reda på mer om din slutkund: sök information, öka förståelsen och utgå från kundens perspektiv
  4. Starta med kompetensledning: skapa snabba, mätbara resultat
  5. Skapa närmare samarbetet med övriga organisationen: synliggör HR och påvisa resultat i alla möjliga sammanhang

Vill du läsa mer om HR? Missa inte vårt whitepaper om digitalisering av HR.

Du kan också läsa mer om vårt HR-system här.