Jämställd detaljhandel

Hur jämställd är löneutvecklingen inom detaljhandeln?

En majoritet av de som arbetar i detaljhandeln är kvinnor och så har det varit sen strukturomvandlingen som ägde rum under 1950- och 1960-talet. då infördes självbetjäningssystemet samtidigt som lösviktshantering ersattes med färdigpackade och massproducerade varor. 

Ekonomin blomstrade och konsumtionen fick en kraftig skjuts vilket ledde till att antalet anställda ökade explosionsartat, framför allt då det byggdes varuhus runt städerna som till exempel Åhléns och Domus.  1955 blev ett historiskt år, för första gången översteg antalet anställda kvinnor antalet män*. Därefter har detaljhandeln varit ett kvinnodominerat yrke. Än idag får en högre andel kvinnor sitt första jobb i detaljhandeln jämfört med rikssnittet. 61,9% av alla nyanställda unga vuxna som anställs i detaljhandeln är kvinnor, vilket kan jämföras med partihandelns 27,5%. 

Löneskillnader mellan män och kvinnor i detaljhandeln

Den genomsnittliga timlönen i detaljhandeln 2019 var 151,1 kr för kvinnor och 156,38 kr för män. Det innebär att kvinnor i detaljhandeln i genomsnitt får 96,3 % av vad män tjänar för samma arbete **. I det här fallet räknas deltid upp till heltid och kvinnor har då en medellön på 25 083 kr och för män hamnar medellönen på 26 059 kr. 

(Handelsrådet 2020)

Kvinnor jobbar i regel deltid och män heltid 

Att deltid räknas upp till heltid gör dock att statistiken blir missvisande eftersom en majoritet av kvinnorna i handeln arbetar deltid. 70 % av kvinnorna arbetar under 35 timmar i veckan och för män är motsvarande siffra knappt 50 %. Kvinnor arbetar i genomsnitt 25 timmar per vecka och män kommer upp i 29 timmar.  Skillnaden i arbetstid är lägre vid ung ålder och ökar generellt när det blir dags att skaffa familj vilket grafen nedan visar. 

(Handelsrådet 2020)

Räknar vi på den faktiska månadslönen med deltid inkluderat ligger den genomsnittliga månadslönen på 16 552 kr för kvinnor och 19 363 kr för män, en skillnad på 14%. Löneskillnaden kan inte förklaras med t.ex. utbildningsnivå, snarare har kvinnor generellt en något högre utbildning ***

Skillnaden blir större över tid, den befästs vid familjebildning och kvarstår sedan för resten av arbetslivet. Enligt Handels rapport blir skillnaden upp mot 20% efter 35 år ****

Vill du få fler artiklar? Signa upp för att få vårt nyhetsbrev!

Fler manliga chefer – trendbrott på lägre chefsnivåer 

Löneskillnaden för manliga och kvinnliga butiksmedarbetare är relativt låg, den stora skillnaden återfinns på chefsnivå, där kvinnorna har en tredjedel av chefspositionerna och 87 % av männens löner (Karriärvägar i detaljhandeln). 

Trots att en klar majoritet av antalet anställda i detaljhandeln är kvinnor har alltså fler män chefspositioner. Rapporten “Karriärvägar i detaljhandeln” från Handelsrådet konstaterar att det inte går att förklara skillnaderna med till exempel sämre självförtroende eller att det finns en lägre vilja till att bli chef. Rapporten förklarar att svaret istället finns i indirekta faktorer som förväntningar på hur chefsrollen ska vara. Enkelt förklarat har chefspositioner rekryterats efter en manlig norm trots att det inte finns forskning som stödjer att det leder till bättre resultat.

Butiker som fortfarande använder en stelbent stereotyp vid rekrytering av chefer får en sämre konkurrenskraft då stora delar av personalstyrkan kunskap förbises. 

På senare år har flera av de större detaljhandlarna uttalat ett fokus om att jämna ut könsskillnaderna och andelen kvinnor på lägre chefsnivåer (t.ex. butikschef/teamleader), ökar stabilt och relativt snabbt. Om ökningen fortsätter innebär det att det snart kommer att vara lika många kvinnor som män på de lägre chefsnivåerna. Dock ser det inte lika ljust ut på direktörsnivå, där endast en av tio är kvinna, och förändringen går mycket långsamt eller inte alls.

Belys skillnaderna på ditt företag 

Det är lätt att blunda för ojämlikhet men löne- och HR-avdelningen har data som kan belysa problematiken. Med ett funktionellt och modernt analysverktyg går det enkelt att ta fram och illustrera hur det ser ut på ert företag. Med några få knapptryck kan underlag för löneskillnader, andelen som jobbar deltid eller är chefer plockas fram. 

GUIDE – 4 råd för smidigare hantering av lön inom detaljhandeln med AI & Automation 

Den här guiden är skapad för att ge dig en ökad inblick i såväl de utmaningar som de möjligheter den digitala utvecklingen medför.

  • Fokusera på processerna i din organisation – inte bara teknik 
  • Inspireras av e-handeln och globala jättar
  • Skapa internt engagemang i butikerna med tydlig förändringsledning
  • Sex tips på internkommunikation som driver digitaliseringsarbetet framåt
  • Välj en framtidssäker systemlösning – och en erfaren leverantör som kan er bransch

Vill du läsa mer?

Många börjar i detaljhandeln vid en ung ålder – hur påverkar det löneutvecklingen?