Många börjar i detaljhandeln vid en ung ålder – hur påverkar det löneutvecklingen?

Detaljhandeln är en otroligt viktig aktör för att minska arbetslösheten bland unga vuxna och en viktig brygga för att få in en fot på arbetsmarknaden. Men riskerar unga som börjar arbeta i tonåren att fastna i en lönefälla? Ingångslönen ligger under både lager och hotel och restaurang. Men hur är löneutvecklingen i detaljhandeln för de som stannar kvar i minst 15 år?

Rapporten “Karriärutveckling för unga bortom det första jobbet i handeln” från Handelsrådet släpptes i december 2020. Den bygger på registerdata från SCB och har följt alla unga vuxna i åldern 16–24 som fick sitt första jobb i antingen parti- eller detaljhandeln mellan åren 1998–2010 i upp till 15 år efter att de börjat sin yrkeskarriär.  

Rapporten visar att detaljhandeln fortfarande är den bransch som ger flest unga sitt första jobb och trenden pekar uppåt. Totalt anställer detaljhandelsföretagen 15 % av alla unga vuxna i näringslivet. Andelen utgör 15 % av den totala arbetsstyrkan, vilket är högst av alla branscher. Vård och omsorg är den enda utmanaren med en något lägre andel. 

Källa: Svenska Handelsrådet

Låga ingångslöner i detaljhandeln

I detaljhandeln ligger ingångslönen generellt på 87,2% av den genomsnittliga månadslönen för branschen i stort, vilket är en ökning från 80% år 2000. Ökningen för butiksmedarbetaren har i reella termer blivit ännu större på grund av att inkomstskatten har sänkts gradvis under de senaste politiska mandatperioderna under 2000-talet. Samtidigt finns ett gap till lönerna inom lager och e-handel med en ingångslön som ligger ca 12% högre, en skillnad som har varit stabil under de senaste 20 åren. 

Det är inte bara arbetstagaren som har tjänat på lägre skatter, även arbetsgivaren har vunnit på sänkningar av arbetsgivaravgiften. 2006 var det 15–17% billigare att anställa en person i åldern 18–24. Efter jobbskatteavdragen som infördes stegvis efter 2007 blev det 32% billigare att anställa en person i samma åldersspann.

Dessutom har det införts en så kallad ålderspensionsavgift vilket innebär att arbetsgivaren får betala in lägre pensionsavgift för unga vuxna.

Vill du få fler artiklar? Signa upp för att få vårt nyhetsbrev!

Hur påverkas löneutvecklingen av att börja vid en ung ålder i detaljhandeln? 

För de som fick sitt första arbete i detaljhandeln och som stannar kvar i branschen ligger medianinkomsten på en lägre nivå efter 15 år än för de som fick sitt första jobb i en annan bransch. Samtidigt är det många som börjar studera under de första 15 åren och de som avklarar en eftergymnasial utbildning får en betydligt bättre löneutveckling jämfört med de som stannar kvar. 

För de som fick sitt första jobb i partihandeln var medianinkomsten högre än för detaljhandeln men färre hade en avslutad eftergymnasial utbildning efter 15 år.  

Eftersom Sverige saknar minimilöner sätts ofta ingångslöner i kollektivavtal efter förhandlingar mellan fackförbund och arbetsgivarorganisationer. I detaljhandeln börjar många vid en relativ ung ålder och får ofta en lägre ingångslön än genomsnittet, vilket justeras stegvis och ofta normaliseras när den anställde fyller 20.  

Sammanfattat resulterar en karriärstart i detaljhandeln generellt en sämre löneutveckling efter 15 år i branschen, trots att hen börjar arbeta vid en ung ålder. Men det är en bransch som ger goda möjligheter för deltidsjobb samtidigt som den anställde utbildar sig vilket gör att fler än genomsnittet har en avklarad eftergymnasial utbildning efter 15 år än hos andra instegsbranscher. Dessutom finns möjligheten att klättra internt och på så sätt nå en bättre löneutveckling.  

Källor: Svenska Handelsrådets rapport: Bortom det första jobbet: En longitudinell analys, Regeringen: Därför har det införts en ålderspensionsavgift, Ekonomifakta: Ingångslöner inom handeln, lager och hotell/restaurang & Skatt på arbete- jobbskatteavdraget

GUIDE – 4 råd för smidigare hantering av lön inom detaljhandeln med AI & Automation 

Den här guiden är skapad för att ge dig en ökad inblick i såväl de utmaningar som de möjligheter den digitala utvecklingen medför.

  • Fokusera på processerna i din organisation – inte bara teknik 
  • Inspireras av e-handeln och globala jättar
  • Skapa internt engagemang i butikerna med tydlig förändringsledning
  • Sex tips på internkommunikation som driver digitaliseringsarbetet framåt
  • Välj en framtidssäker systemlösning – och en erfaren leverantör som kan er bransch

Vill du läsa mer?

Hur jämställd är löneutvecklingen inom detaljhandeln?

Smittbärarpenning och sjuklön under covid-19, vad gäller?