Så skapar molnet nya möjligheter för din lönehantering

Utbudet av tjänster av olika slag har ökat markant de senaste åren, inte minst tack vare utvecklingen av ny teknologi och olika molnapplikationer. Även löneadministrativa system och tjänster följer samma utveckling. Samtidigt är lönehantering till sin natur en relativt fyrkantig och stelbent funktion, vilket kan göra att steget till molnet upplevs större än inom andra områden. Så vad krävs och vad kan det innebära för fördelar med att ha en molnbaserad lönehantering?

Delad kunskap då allt och alla samlas på en plattform

Utvecklingen av den nya generationens tekniska lösningar för företag baseras numera i allt högre grad på de nya möjligheter som molntjänster medför. Lönesystem har traditionellt sett legat på en egen lokal plattform och hanterats av varje enskilt företag, eller via traditionell outsourcing. Det har begränsat möjligheterna att kunna dra nytta av erfarenheter och synergier från andra företag med samma system, om du exempelvis stöter på patrull vid hanteringen av lön.

En av de stora fördelarna med de nya molnlösningarna är att användare från en mängd olika verksamheter nu till skillnad från tidigare befinner sig på en och samma plattform. Det innebär att alla data och kunskap finns samlad, vilket gör det möjligt att skapa och utveckla gemensamma lösningar som kan skalas upp eller ner beroende på behov och storlek på verksamhet. På så sätt kan även automatisering ske på en helt ny nivå, genom att de beprövade lösningarna kan återanvändas så du inte behöver uppfinna hjulet på nytt varje gång.

Integrationer enklare med ekosystem av tjänster

I takt med att ditt företag utvecklas kommer även behoven att förändras genom att nya system, applikationer och tjänster kopplas på. En förutsättning för att implementeringen av dessa system ska gå smärtfritt är att de är möjliga att integrera med dina befintliga på ett smidigt sätt. Fördelen med molnlösningarna och en gemensam plattform för flera företag blir i detta avseende att du kan spara både tid och resurser. Det finns sannolikt redan lösningar, kompetens och erfarenhet för de integrationer du vill göra – vilket du kan dra nytta av. På det här sättet uppstår ett ekosystem av tjänster och produkter där alla parter kan hitta synergier genom att utnyttja gemensam erfarenhet och data.

Funktion i stället för hårdvara

Molntjänster innebär i grund och botten att du köper en funktion i stället för en hårdvara och kännetecknas av skalbarhet. I praktiken innebär det att du köper precis den kapacitet och de tjänster som du vill nyttja − till skillnad från en fast kostnad för maxkapacitet då du själv investerar i infrastrukturen. Genom att använda molntjänster kan du byta ut de höga fasta kostnaderna för hårdvara mot en abonnemangsbaserad modell där du betalar per månad och utnyttjande, vilket också ger dig ett bättre kassaflöde.

Skalbara resurser och processer

Företag vill eller har inte möjlighet att investera i kompentens och arbetskraft i högre grad än nödvändigt. De delar av lönehanteringen som kräver specialistkompetens eller är mer komplexa är sällan en del av det dagliga arbetet. Att utbilda eller ta in fast personal med rätt kompetens för viktiga arbetsuppgifter som bara uppkommer ibland kan därför vara kostsamt och svårt att motivera. Men med molntjänsternas flexibilitet utvecklas nu lönesystemen även på processnivå. Det innebär att det idag går att dela upp olika processer i lönehanteringen i olika tjänster. På så sätt kan de mer komplexa processerna läggas ut på en extern leverantör, medan du själv fokuserar arbetet på den löpande lönehanteringen utifrån dina och ditt företag specifika behov.

I och med att du idag kan välja att lägga ut fler av lönehanteringens delprocesser i molnet kopplat till olika outsourcingtjänster ökar också tryggheten i att kunna säkerställa en korrekt löneleverans över tid. Skalbarheten innebär även en större flexibilitet. Det gör det möjligt att tillfälligt täcka upp för exempelvis sjukfrånvaro, semester eller vid tillfälliga arbetstoppar – mer kostnadseffektivt och utan att behöva tumma på effektiviteten i processerna.

Vi på Aditro har utvecklat den molnbaserade lönetjänst Aditro Pay, där vi lagt stort fokus på skalbarhet, flexibilitet och transparens. Läs mer om Aditro Pay här.

Vill du ha lönespecialistens guide till ”No Bad Days?

Guiden går igenom:

  • Tidstjuvar i lönespecialistens vardag
  • När systemen stjälper
  • Sårbarhet
  • AI och Machine Learning för lön
Lönespecialist som har "no bad days"