Aditro svarar på remiss gällande GDPR tillsammans med Srf konsulterna

Aditro är del av Srf Lönsam, som är en samverkan mellan Srf konsulterna och Sveriges ledande lönesystemleverantörer. Tillsammans har de nu gett ett remissvar gällande EU:s dataskyddsförordning.

Gruppen har diskuterat och analyserat förslaget till ny dataskyddslag och svarar nu på en remiss till justitiedepartementet. Ett av områdena där korrigering föreslås gäller hantering av anställdas personuppgifter och kollektivavtalens allmänna tillgänglighet. De skriver i remissen att om nya lagen fastslår att arbetsmarknadens parter d.v.s förbundsorganisationer och arbetsgivarorganisationer ska bestämma hur de anställdas personuppgifter ska hanteras måste kollektivavtalen bli allmänt tillgängliga.

Kollektivavtalen skiljer sig åt i varierande omfattning och utvecklingen av antalet kollektivavtal innebär en komplex hantering för många arbetsgivare. Eftersom många arbetsplatser har fler än ett kollektivavtal (det finns de företag som har upp till 180 kollektivavtal att hantera) skapas ett stort behov av kompetens och stöd i form av avancerade systemlösningar för att uppfylla de förutsättningar som kollektivavtalen reglerar.

Om det blir kollektivavtalen som ska reglera personuppgiftsbehandlingen för arbetsgivare finns en överhängande risk att en arbetsgivare måste tillgodose inte bara en variant utan lika många som arbetsplatsen har kollektivavtal

Sammanfattning av remiss:

Srf konsulternas förbund och arbetsgruppen Srf Lönsam tillstyrker att de förslag som presenteras i betänkandet införs men med några korrigeringar och tillägg. Vi anser att:

  • Om det blir upp till arbetsmarknadens parter att fastställa hur behandling av personuppgifter ska hanteras för den anställde så måste kollektivavtalen bli allmänt tillgängliga.
  • Uppförandekod bör likställas med kollektivavtal som grund för behandling av personuppgifter.
  • Tydliga riktlinjer måste tas fram av ansvarig myndighet för gränsdragningar och förtydliganden kring den praktiska hanteringen av lagen.

Läs hela remissen på Srf konsulternas hemsida!