Pensionspolicy

Inledning

Aditro har kollektivavtal enligt en överenskommelse mellan huvudparterna Svenskt Näringsliv och PTK. Det innebär att du förutom din lön också får pensions- och försäkringsförmåner, som läggs till utöver allmän pension och socialförsäkring. Dessa förmåner betalas i sin helhet av Aditro och går i huvudsak till din framtida lön, dvs. din ålderspension, samt till ersättningar vid sjukdom och dödsfall.

Detta dokument beskriver vad du får i pensioner och personförsäkringar, för att du jobbar på Aditro. Du får också tips om vilka individuella valmöjligheter du bör ta ställning till.  Under ”Sammanfattning av pensions- och försäkringsförmånerna” framgår det vad du omfattas av för pensionsplan, så kan du fokusera på de delar som är av vikt för dig.

I slutet finns ett avsnitt ”Ytterligare information och bra länkar”. Där har vi samlat sajter som ger mer detaljinformation och som ger stöd för hur du kan välja att placera dina pensionspengar. Det finns även kontaktuppgifter om du har frågor.

Sammanfattning av pensions- och försäkringsförmånerna

Hur ser pensionssystemet i Sverige ut i stort?

Du får ålderspension från olika håll. I botten har du det lagstadgade allmänna pensionssystemet, som består av inkomstpension och den mindre delen premiepension. Utöver detta har du tjänstepension för att du jobbar på Aditro. På toppen av dina pensioner kan du ha privat pensionsförsäkring (inget nysparande från och med 2016).

Om du går in på Minpension hittar du både en beskrivning av hur det svenska pensionssystemet ser ut och information om din egen situation. Du kan även göra pensionsprognoser där.

Vad får jag i huvudsak för pensions- och försäkringsförmåner inom Aditro?

Du har allmän pension och socialförsäkring i grunden, till stor del för att Aditro betalar sociala avgifter på din lön. Utöver dessa lagstadgade förmåner får du också kollektivavtalade förmåner:

 • Pengar betalas för din framtida lön, dvs. ålderspension
 • Om du blir sjuk en längre tid får du sjukpension
 • Ersättningar till familjen om du skulle avlida

Många av dessa förmåner går att anpassa individuellt, exempelvis vad gäller hur pensionspengar ska placeras eller hur mycket pengar du vill ha som skydd för din familj.

ITP planen administreras av Collectum och Alecta försäkrar huvuddelen.

Har alla på Aditro samma pensions- och försäkringsförmåner?

Nej, inte riktigt. Kollektivavtalet för tjänstepension heter ITP och har två avdelningar:

 • ITP1 för dig som är född 1979 och senare
 • ITP2 för dig som är född 1978 och tidigare 

ITP1 och ITP2 är ”paket” som innehåller sparande till ålderspension samt ersättningar vid sjukdom och dödsfall.

Behöver jag göra något själv eller är allting automatiskt?

När du anställs rapporteras du automatiskt till antingen ITP1 eller ITP2, beroende på ålder. För visstidsanställda och timanställda finns särskilda regler för hur man ska rapporteras in.

Inom ITP1 och ITP2 finns delar du kan anpassa till din egen situation, men det är inget måste att göra ett aktivt val. Vi rekommenderar dock att du tittar på valmöjligheterna längre ned i detta dokument, för att få det upplägg som passar dig och din situation bäst.

I ditt kollektivavtal finns också TGL Tjänstegruppliv. Den ger ett skattefritt engångsbelopp vid dödsfall. Grundbeloppet som betalas ut är cirka 275 000 kr. Du kan själv styra vem eller vilka som ska få dessa pengar om du skulle avlida. Det är speciellt viktigt att göra ett aktivt val av förmånstagare om du är sambo och vill att din sambo ska få dessa pengar.  Det är också viktigt, om du är singel utan barn och vill styra pengarna till exempelvis ett syskon eller en vän.

Vem betalar för mina pensions- och försäkringsförmåner?

Aditro betalar sociala avgifter för din allmänna pension och socialförsäkring. En del av den allmänna pensionen betalas av dig själv ungefär som en skatt och syns som pensionsavgift när du deklarerar.

Dina kollektivavtalade pensionsförmåner betalas i sin helhet av Aditro.  Du betalar alltså inte något själv för dessa förmåner.

Du har möjlighet att få mer betalt till din tjänstepension genom löneväxling. Längre ner i dokumentet finns ytterligare information.

För dig som har ITP1 (född 1979 eller senare)

Hur mycket betalar Aditro?

Aditro betalar varje månad en viss procent av din kontant utbetalda bruttolön, till din ITP1 tjänstepension.  Om din bruttolön exempelvis är 25 000 kr/månad, betalar Aditro 1 189 kr. Om din lön är 45 000 kr/månad betalar Aditro 3 768 kr. Hur man räknar ut hur mycket som ska betalas till din ITP1 tjänstepension, ser du mer information om hos Collectum.

En högre lön innebär alltså en större pensionsinbetalning än en lägre lön. Till stor del beror det på hur den allmänna pensionen ser ut. Den har en taklön för förmånerna och då är kollektivavtalen anpassade till det. Det innebär att högre löner inte är grund för någon allmän pension, men kompenseras istället av mer pension från kollektivavtalet.

Från och med 1 november 2017 finns nu också en ”Flexpension”, som innebär att ytterligare pengar betalas in till din tjänstepension och att bättre möjlighet ges till avtrappning innan pensionering. Inbetalningen var från start 0,2% av din kontant utbetalda bruttolön och kommer att öka successivt till maximalt 2%. Från 2018 års lönerevision är inbetalningen 0,4%. Pengarna betalas in till din ordinarie ITP1 tjänstepension. Du behöver alltså inte göra några extra val för Flexpensionen.

Är det något jag måste göra själv med min ITP1 tjänstepension?

Vi rekommenderar att du tittar på vad du har för valalternativ. Du kan själv välja hur dina pensionspengar ska placeras och om du vill ha något skydd för familjen om du avlider. Dina val gör du enklast på Collectum.

Om du inte väljer något placeras pengarna i ett standardval, som förvaltas av Alecta. Det är ett standardval som är menat att passa de flesta, så du måste inte välja något annat. Men du kan styra placeringen själv, om du exempelvis vill ha ett annat försäkringsbolag än Alecta eller en annan placeringsinriktning i fonder.

Du kan också välja att lägga till extra skydd för familjen, om du skulle avlida.  Det innebär att din egen ålderspension minskar något. Det är alltså inget du väljer om du inte har make, maka, sambo, registrerad partner eller barn, som kan få pension efter dig.

Är det något annat jag bör ha koll på än min ITP1 tjänstepension?

Du kan också titta på din premiepension inom Allmän pension, som syns på bilden ovan. Där är det samma princip som gäller som för ITP1 valet. Du kan välja, men måste inte. Det finns ett standardval där med, som fungerar för de flesta. Välj fonder om du vill styra placeringen själv.

Hur mycket pension får jag då?

Det beror i huvudsak på hur mycket som betalats in och hur bra avkastningen blir. Du kan också påverka din pension genom att jobba längre upp i åren. Alla som har ITP tjänstepension får ett bra tillskott till den allmänna pensionen. 

För dig som har ITP2 (född 1978 eller tidigare)

Hur mycket betalar Aditro?

Huvuddelen i ITP2 avtalet specificerar inte hur mycket arbetsgivaren ska betala i förhållande till din lön. Det avtalet siktar istället på en viss pensionsnivå när du fyller 65 år och Aditro får betala det som behövs för att den pensionsnivån ska uppnås.

För att veta hur mycket som ska betalas tittar man på din pensionsgrundande årslön och räknar ut hur mycket pengar som behövs för att du ska få din pension enligt ITP2 avtalet.  Man får mer ITP2 pension om man har högre lön än om man har lägre lön. Till stor del beror det på hur den allmänna pensionen ser ut. Den har en taklön för förmånerna och då är kollektivavtalen anpassade till det. Det innebär att högre löner inte är grund för någon allmän pension, men kompenseras istället av mer pension från kollektivavtalet.

Hur mycket pension du får ser du enklast på Minpension, men du kan även logga in på Alecta, som är försäkringsbolag för ITP2 och standardvalet för ickeväljare av ITPK kompletteringspension.

Hur räknar man ut den pensionsgrundande lönen för ITP2?

Den pensionsgrundande årslönen innehåller i huvudsak följande delar:

 • Din fasta månadslön * 12,2 (dvs inklusive semesterersättning)
 • Ett snitt av de tre föregående årens utbetalda bonus*, inklusive semesterersättning. 
 • Vissa rörliga lönedelar, dock inte övertidsersättning. Eventuell bilförmån ingår inte heller i pensionsgrunden

Lönen rapporteras varje månad till Alecta via Collectum.  Du kan se din pensionsgrundande årslön bland annat i ditt röda kuvert från Collectum, eller om du loggar in på Alecta.

*Om du är nyanställd och får bonus år ett, ingår denna bonus i den pensionsgrundande lönen år 2 och med utbetalade beloppet/3. Det betyder att du uppnår fullt 3-årssnitt från och med år 4.

Är det något jag måste välja för min ålderspension?

Alla med ITP2 har en del som heter ITPK, som är en kompletteringspension. Du får 2% av din pensionsgrundande lön betalt till din ITPK.

Från och med 1 november 2017 finns nu också en ”Flexpension”, som innebär att mer pengar betalas in till din tjänstepension och att bättre möjlighet ges till avtrappning innan pensionering. Inbetalningen var från start 0,2% av din pensionsgrundande lön och kommer att öka successivt till maximalt 2%. Från 2018 års lönerevision är inbetalningen 0,4%. Pengarna betalas in till din ITPK. Du behöver alltså inte göra några extra val för Flexpensionen.

Du har möjlighet att själv välja hur din ITPK, inklusive ska placeras. Om du inte valt något placeras pengarna i Alecta som standardval. Det är inte nödvändigt att göra ett ITPK val, men vi rekommenderar att du ser över hur din ITPK är placerad och hur du vill göra med skydd för familjen.

Du kan också ha flera olika ITPK försäkringar och det är möjligt att vissa äldre försäkringar ligger i gamla val, som har högre avgifter. På Collectum finns mer information. Om du loggar in kan du se dina val.

Jag har ITP2, inga barn under 20 år och är inte gift eller registrerad partner – något jag bör göra?

Om du har en lön som är högre än drygt 39 000 kr/månad, har du en livsvarig familjepension genom ITP2-avtalet.  Om du avlider betalas en månatlig pension ut, men endast till make, maka, registrerad partner och/eller barn under 20 år. Du har möjlighet att byta det som betalas för denna efterlevandepension, till förstärkt egen ålderspension. 

Du hittar mer information om vad detta val innebär på www.collectum.se, under ”Avstå familjepension”.

Observera att, om du har valt en alternativ ITP2 (se nedan) kan du inte byta denna efterlevandepension mot förstärkt egen ålderspension. Kostnaden för efterlevandepension ingår redan i din alternativa ITP2.

Anställda med ITP2 och årslön över 10 inkomstbasbelopp

Vad är alternativ ITP2 eller tiotaggare?

Om du har en pensionsgrundande årslön över 10 inkomstbasbelopp (cirka 625 000 kr 2018), har du möjlighet att välja en alternativ ITP2. Valet är mellan att kvarstå i traditionell ITP2 i Alecta, eller att styra över framtida betalningar till ett eget val, med egen risk/chans vad gäller din framtida pension. 

Bytet innebär att du går från ett löfte om en framtida pensionsnivå, till ett alternativ där du styr placeringarna själv. En alternativ ITP2 kan innebära mer eller mindre pension, beroende på hur dina placeringar går och hur höga avgifterna är i din alternativa lösning.

Vad betalar Aditro till en alternativ ITP2?

Aditro har en kostnad för din traditionella ITP2 i Alecta idag.  Om du väljer, eller har valt, en alternativ ITP2 betalar Aditro samma premie som skulle ha betalats till Alecta, till ditt alternativa val. Det är inte alla premier som styrs om, endast kostnaden för ITP2 ålders- och efterlevandepension på lön över 7,5 inkomstbasbelopp. Den premie som kan gå till alternativ ITP2 är huvuddelen av pensionskostnaden för hela ditt ITP2 avtal och kallas ”frilagda premie”. Alecta räknar löpande ut den frilagda premien. Den höjs och sänks beroende på vad Aditro skulle ha betalat om du stannat kvar i traditionell ITP2 i Alecta.  Du får samma premie till din alternativa lösning och väljer hur du vill placera pengarna .

Om du är helt ointresserad av placeringar och/eller inte känner dig komfortabel med att ta egen risk/möjlighet med din tjänstepension, bör du vara försiktig med att byta till alternativ ITP2. Huvudsyftet med ett byte är en förhoppning om högre pension genom bättre placeringar av pensionspengarna.

Vad kan jag välja som alternativ ITP2?

Aditro erbjuder en alternativ ITP2 genom inbetalning till förstärkt ITPK-försäkring. Det innebär att din frilagda premie går till det val du har för ITPK.

Avgifterna är låga inom ITPK-systemet och med långa placeringar är påverkan av avgifter på sparat kapital en viktig del för din pension. Arbetsgivar- och arbetstagarparterna ser kontinuerligt över alternativen inom ITP planen, bland annat för att du ska få så mycket pension som möjligt för de pengar din arbetsgivare betalar in till din tjänstepension.

Om jag redan har valt en alternativ ITP2 som inte är genom ITPK-systemet?

Du erbjuds då att dina framtida premier betalas till ITPK-systemet istället.  Avgifterna är normalt lägre, vilket ger bättre möjlighet till en högre pension.

De pengar som redan finns i din gamla alternativa ITP2 kan dock inte flyttas in i ITPK-systemet. I samband med byte bör du se över alternativen för ditt gamla kapital.

Aditro erbjuder individuell hjälp vid övergången. Kontaktuppgifter finns längre ner i dokumentet.

Kan jag byta tillbaka till traditionell ITP2 från min alternativa ITP2?

Nej, inte så länge du jobbar kvar inom Aditrokoncernen. Däremot kan du byta till alternativ ITP2 genom ITPK-systemet. Avgifterna är låga och du har ett val för både ITPK och alternativ ITP2 att hantera, istället för normalt två olika val.

Jag är nyanställd och har haft alternativ ITP2 hos min tidigare arbetsgivare – vad är mina alternativ?

Om du har haft en alternativ ITP2 i tidigare anställning erbjuder vi fortsatt alternativ ITP2 i Aditro, genom ITPK-systemet. Se informationen ovan.

Löneväxling till mer tjänstepension

Är det möjligt att få mer pengar betalt till min tjänstepension genom löneväxling?

Ja – du kan löneväxla. Det innebär att du byter en del av din bruttolön för att få mer pengar betalda till din tjänstepension. 

Löneväxling kan för vissa påverka socialförsäkring och allmän pension negativt. Vi rekommenderar därför inte löneväxling för de som har lägre lön än cirka 42 000 kr/månad (efter växlingen). 

Hur fungerar löneväxling?

Om du löneväxlar till pension kan Aditro betala in mer än det belopp som dras på din bruttolön. Det finns en skillnad mellan skatt på pension och skatt/avgifter på lön, som för närvarande är cirka 5-6%. Vi tittar på skattesatserna och räknar löpande ut det som bli kostnadsneutralt för Aditro. Premien ska också rymmas inom taket för avdragsrätt för Aditro. Om du har ITP1 kompenserar vi även för att premien till den ordinarie ITP1 försäkringen minskar.

Inom Aditro erbjuder vi löneväxling till din ITP1 tjänstepension eller din ITPK, om du har ITP2.  Det innebär att du bara behöver ta ställning till OM du vill löneväxla och hur mycket. Därefter går pengarna till att fylla på dina ordinarie tjänstepensioner och följer de val du redan gjort där.  Förutom att det är enkelt, är det också låga avgifter inom ITP- systemet.

Observera att ITP sjukpension, både för dig med ITP1 eller ITP2, räknas på lönen efter löneväxling. Din ersättning vid långtidssjukdom blir lite lägre. För dig med ITP1 påverkas också andra delar, som ersättning vid föräldraledighet.

Om du är intresserad av att löneväxla har du kontaktuppgifter längre ned i detta dokument.

Vad ska jag göra om jag redan löneväxlar till pension men inte via ITP-systemet?

Om du redan har gjort en löneväxling erbjuds du att byta till Aditros nya löneväxlingsalternativ. Du avslutar då din gamla löneväxling och börja på en ny genom ITP-systemet.

Det går dock inte att flytta med redan sparat kapital, till ITP-systemet. Däremot kan det finnas möjligheter att flytta pengarna från det val du har idag till något annat försäkringsbolag, om du vill det.

Aditro erbjuder individuell hjälp vid övergången. Kontaktuppgifter finns längre ner i dokumentet.

Borde jag spara extra till min pension?

Det är inte helt lätt att svara på. Alla som har ITP planen eller liknade får ett bra komplement till den allmänna pensionen. Om du går in på sajten Minpension kan du se dina egna prognoser.

Tänk också på att pensionssparande inte behöver heta pensionsförsäkring. Du kan också spara i ditt boende eller i exempelvis fonder. ”Riktigt” pensionssparande är låst till minst 55 års ålder. Du kan alltså inte ta ut pengarna innan dess.

Övriga försäkringsförmåner inom Aditro

Förutom ITP planens pensioner betalar Aditro också för följande försäkringar:

 • TGL Tjänstegrupplivförsäkring – ger ett skattefritt engångsbelopp vid dödsfall
 • TFA Trygghetsförsäkring arbetsskada – ger ersättningar om du skadar dig på arbetstid
 • TRR Trygghetsrådet – ger stöd vid eventuell uppsägning och arbetsbrist
 • Tjänstereseförsäkring – extra skydd när du reser i tjänsten

Det finns dessutom en Frivillig gruppförsäkring, som du betalar själv genom nettolöneavdrag. Där finns bland annat prisvärda liv- och olycksfallsförsäkringar för hela familjen. Första anställningsåret kan du teckna ett försäkringspaket helt gratis.

Mer information om bl.a. den frivilliga gruppförsäkringen finns i Personalhandboken Försäkringar.

Hjälp och råd vad gäller tjänstepensioner

Om du har frågor angående din tjänstepension i allmänhet, kan du vända dig till Group HR, för information om vad Aditro kan erbjuda för stöd för dina frågor.

Logga också gärna in på Collectum och på PTK:s rådgivningstjänst (länkar finns nedan). På dessa sidor kan du bland annat få hjälp med dina val.

Du har också möjlighet att delta på gruppinformationsträffar, antingen på jobbet eller via Skype-uppkoppling.  Då kan du ställa frågor och få information. Exempelvis angående: 

 • Vad har jag för förmåner inom Aditro?
 • Vad kan och bör jag göra för val?
 • Hur gör jag valen?

Ytterligare information och bra länkar

Huvudlänkar för dig som har ITP1 eller ITP2 är:

 • www.collectum.se, där du får information om tjänstepensioner och TGL. Det är också var du gör dina val
 • På PTK:s sajt www.radgivningstjanst.se kan du få rådgivningshjälp för hur du kan placera dina pensionspengar. Du kan också titta på behovet av familjeskydd och sjukpensioner. Syftet är att ge PTK:s medlemmar försäljningsneutrala råd i dessa frågor. Alla med ITP planen kan använda sig av tjänsten, som är kostnadsfri

Information om övriga försäkrade förmåner:

 • TFA Trygghetsförsäkring Arbetsskada finns på www.afaforsakring.se
 • TRR Trygghetsrådet finns på www.trr.se
 • För information om tjänstereseförsäkringen kan du vända dig till Camilla Ekstrand

Övriga ”bra att ha” länkar:

I Personalhandboken på Aditros Arena finns också information om pensioner och försäkringar. Klicka på länkarna till höger på sidan, under Lön- och Ersättning.

Kontakter

Policyfrågor Group HR hr.sweden@aditro.com
Praktiska pensionsfrågor Aditros pensionsgrupp pensionsgrupp@aditro.com
Individuell pensionsrådgivning Linder&Partners AB emma.elmblad@linderpartners.se